LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

Relaciona cada una de les locucions castellanes amb l’equivalent catalana. Arrossega les formes catalanes al costat de la castellana corresponent.