LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6


6.26. Les interferències del castellà són molt freqüents en certes perífrasis verbals. Per evitar-les, fixa’t bé en aquestes equivalències:
Castellà / Català
tengo que ir a … / he d’anar a …
hay que ir a … / s’ha d’anar a …
es preciso que … / cal que …
es de suponer que … / cal suposar que …
acabará por hacerlo / al final ho farà
serán las diez / deuen ser les deu


Completa les oracions següents amb les formes anteriors (sense repetir-ne cap) i escriu també com es diria en castellà.
a) Si volem sortir a les set, ens hem de llevar (llevar) abans de les sis. «nos tenemos que levantar».
b) Aquests documents a la secretaria; «».
c) Puc fer-ho jo tot sol. No ningú; «».
d) Si no es demostra la seva culpabilitat, que és innocent; «».
e) Si ho intentes cada dia, ; «».
f) El sol ja va molt baix. més de les sis; «».