LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

De vegades les interferències lingüístiques es produeixen en locucions o frases fetes. Per evitar-les, relaciona cada forma castellana amb l’equivalent catalana. Arrossega les formes catalanes al costat de la castellana corresponent.