LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5


5.57. Escriu les formes d’infinitiu que corresponen als participis següents i classifica-les per ordre d'aparició en aquests dos grups: infinitius acabats en -r i infinitius acabats en -re.
aparegut, inclòs, après, traït, cobert, confós, corregut, combatut, empès, admès, fos, florit, interromput, tingut, post, ofert, pertangut, mort, obert.

Acabats en -r
aparèixer
trairAcabats en -re
incloure
aprendre