LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5


5.52. Amb els sufixos -ar, -er o -or, escriu una paraula derivada de cada una de les següents.
Per exemple: buit + or → buidor
fosc
clau
colom
bèstia
dolç
joia
sal