LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5

Aplica la norma 1 i la norma 2 de la ema i la ena, i forma les paraules derivades corresponents a partir dels prefixos donats. Escriu cada resposta en el buit corresponent. Per exemple:

commoure, engabiar, immòbil.

moure
vèncer
con-portar-se
batre
firmar
gàbia
brut
en-darrer
pitjor
fons
mòbil
precís
in-cert
flexible
segur