LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5

Completa aquests enunciats amb la paraula adequada. Tria l'opció correcta en cada cas.
Les conjuncions de coordinació (separen / enllacen) dos termes que, dins una oració o un sintagma, fan (diferent / idèntica) funció, o bé enllacen dues oracions de (la mateixa/ distinta) categoria per tal de formar una oració (simple / composta).

Les conjuncions de subordinació (enllacen / separen) una oració (secundària / principal) amb una (oració / forma) subordinada per tal de formar una oració (composta / simple).