LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Completa aquestes frases. Escriu les grafies l, l·l o ll, segons que correspongui.
Exigim la immediata anuació del contracte per haver-se contret en la iegaitat.

Per als paassos, era un gran aicient de veure com despertaven la iusió i les riaes d’aquells nens.

L’eefant té el nas proongat en forma de trompa.

La baena té una aeta caudal, sense esqueet, situada en el pla horitzontal.

El flage de la pesta negra va flagear l’Europa medieval.

Té una cara molt pàida, del color de la paa.