LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4


4.64. Tria l'opció que correspongui i completa les paraules següents:
osciar, soució, eegància, mier, eegant, inteigent, mienari, iuminar, soicitud.

Ara omple els buits de les següents frases amb les paraules obtingudes:

a) Presentarem una al conseller per tal que trobi una al problema.
b) És molt ; sap resoldre tots els problemes.
c) La claror de la lluna ens va el camí.
d) És una persona ; sap vestir-se amb .
e) Hi devia haver al voltant d’un de persones.
f) L’encariment de la vida solia entre un cinc i un deu per cent.