LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Completa aquestes frases. Escriu l, ll o l·l, segons que correspongui.
El noveista va voler iustrar ell mateix la seva novea.

La nova instaació eèctrica ha permès iuminar tota la coecció de papallones.

L’estrea invitada va tenir una actuació estear.

Les aigües cristaines deixaven penetrar la llum com en un crista.