LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Omple els espais buits d'aquestes frases. Escriu l o l·l. Tingues en compte que només hi ha sis paraules que s’escriuen amb ela geminada.
Tan sols queda un mier de baenes blaves.

La soució seria eaborar un caendari amb l’anteació suficient.

Al coegi vam llegir una novea exceent.

Van tenir una gran aegria quan van celebrar el miió de visitants.

Em faria iusió veure el satèit iuminat.

La seecció de voeibol ha proongat la seva estada a l’estranger.