LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4


4.40. Llegeix les frases següents i completa-les triant la forma correcta:
a) ! Quina sort que no vingut!

b) Sempre ho fet la tarda.

c) la calaixera no hi cap mocador.