LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Relaciona cada enunciat amb la seva explicació. Arrossega els elements de la dreta al lloc corresponent de l'esquerra.