LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Omple els espais buits d'aquestes frases amb la paraula adequada. Selecciona l’opció correcta en cada cas.
Una preposició és una paraula (variable / invariable) que serveix per (enllaçar / qualificar) una paraula amb el seu (determinant / complement). El sintagma introduït per una preposició s’anomena sintagma (preposicional / complementari).

Les preposicions febles són a, en, amb, de i (per / per a) i la preposició composta (per / per a). S’anomenen febles perquè són monosíl·labs (tònics / àtons).