LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4


4.23. Relaciona cada un dels sinònims dialectals amb la paraula estàndard que li correspon.
Per exemple: al·lot / noi