LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

La lletra x també representa el so compost sonor [gz], com en la paraula examen, o el so compost sord [ks], com en la paraula taxi. Selecciona l'opció correcta segons que el so compost de la ics sigui sonor [gz] o sord [ks].
exercici
existir
exemple
èxit
exigir
índex
explicar
fixar
excel·lent
complex