LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Completa les frases amb la forma verbal adequada. Escriu l'opció correcta en cada cas i digues si correspon al plusquamperfet d'indicatiu o al passat anterior.
Encara que (s’havia preparat / es va haver preparat) a fons durant molt de temps, no va poder classificar-se per a la final.

Els oients del programa van trucar alarmats així que (havien sentit / van haver sentit) la notícia.


Quan el professor recomanà la lectura de la novel·la, molts alumnes ja l’ (hagueren llegida / havien llegida).


Tan aviat com el vigilant (s’hagué adonat / s’havia adonat) de la desaparició del quadre, féu sonar l’alarma del museu.


Recordo que vas començar a plorar a llàgrima viva tan bon punt (havies vist / vas haver vist) l'escena final de la pel·lícula.