LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Completa aquestes paraules. Escriu x o ix en els espais buits.
E amen fàcil / E am d’abelles

Flu sanguini / Cargol flu

Comple la norma / Comple vitamínic

Guiar amb gui / Fi ar ben fi