LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3


3.29. Tenint en compte l’alternança de grafies, escriu aquestes paraules amb la grafia adequada.
estiue / estiuear
capri / capriós
esqui / esquiar
trepi / trepiar