LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Contesta aquestes preguntes amb la locució adverbial adequada. Arrossega cada locució de la dreta al costat de la pregunta corresponent.