LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Com explicaries el sentit de les paraules d’aquests versos?
a) És pres de la fageda d’en Jordà.
b) Si fos lladre d’amor m’obririen les portes.