LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Completa aquestes sèries. Escriu les lletres que falten en els buits corresponents.
audaç → audàia / audament / audaos
pastís → pastier / pastieria / pastios
braç → abraar / braet / braos
convèncer→ conveniment / convenut / conveno
bassa → embaar / embaament / baes
cas → caual / caualitat / caos
escàs → escaejar / escaament / escaos
pas → paadís / paar / paador
país → païos / paiatge / paiatgístic
feliç → feliitat / feliment / felies