LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.44 Completa el text amb les formes de l’imperfet o del plusquamperfet d’indicatiu dels verbs donats entre parèntesis:
Quan vaig tornar a l’escola, la Siobhan em va preguntar per què (tenir) una ferida a la cara. Li vaig dir que el pare (enfadar-se) amb mi i que m’ (agafar) molt fort i, com que jo li (pegar), ens vam barallar. La Siobhan em va preguntar si el pare m’ (pegar) i li vaig dir que no ho (saber) perquè la memòria em (fallar), però que el pare (empipar-se) molt. I la Siobhan em va preguntar si m’ (agafar) molt fort i jo li vaig dir que sí. I llavors em va preguntar si em (fer) por tornar a casa i jo li vaig dir que no.

MARK HADDON: El curiós incident del gos a mitjanit (adaptació). La Magrana.