LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Completa aquestes frases. Escriu l’opció adequada, d’acord amb la correlació temporal que s’hi estableix.
Penso que . Vaig pensar que (m’havia equivocat / m’he equivocat).

No sap on les claus. No sabia on les claus (ha deixat / havia deixat).

Avui a les set del matí; ahir en aquesta hora encara no (m’havia llevat / m’he llevat).