LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.38 CCompleta la sèrie següent amb les formes corresponents. Després llegeix totes les paraules en veu alta diferenciant bé la essa sonora (-s-) de la essa sorda (-ss-).
famós


generosa


grassos


espesses


seriós


grossa


grisos


suïsses