LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Substitueix les paraules destacades d'aquestes frases pel pronom demostratiu o indefinit corresponent. Escriu les respostes al lloc corresponent.
Tota la gent sap on li estreny la sabata.


Cap persona no comprèn cap persona.


Qui no té cap cosa a fer, el gat pentina.


Alguna persona l’ha fet passar per l’adreçador.


Aquesta cosa està al punt.


Aquella cosa d’allà fa molt goig.