LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Substitueix les paraules entre parentèsis d'aquestes frases pel pronom determinatiu corresponent. Selecciona l'opció correcta.
(Aquesta cosa) que has fet no està bé.

Encara no ho ha vist (cap persona).

(Aquella cosa) que vas dir no era veritat.

(Alguna persona) truca a la porta.

No sento (cap cosa).