LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.22 La forma jo és reemplaçada per mi darrere la majoria de preposicions. Tenint en compte això, completa aquestes oracions utilitzant jo o mi segons correspongui.
a) estic d’acord amb tu. Tu estàs d’acord amb .
b) penso en ells. Ella pensa en .
c) Què faria sense vosaltres! Què faríeu vosaltres sense !