LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Relaciona cadascun d'aquests temes amb el poema corresponent. Arrossega els títols de la dreta al lloc de l'esquerra que hi correspon.