2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 2.17

Redacta la definició de dues accepcions de cadascuna d’aquestes paraules polisèmiques.
Quan hagis acabat, compara-les amb les d’un diccionari general.

cangur (1 animal ... / 2 persona ...)

trau (1 ... d’una peça de roba / 2 ferida ...)

illa (1 terra .../ 2 grup de cases ...)

serra (1 eina ... / 2 ... muntanyes)

carta (1 escrit ... / 2 joc ...)