LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Relaciona cada figura retòrica amb el vers que li correspon. Arrossega els elements de la dreta al lloc corresponent de l'esquerra.