LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1

Les paraules acabades en -ut s’escriuen totes amb t menys la paraula sud i els noms femenins acabats en -itud i -etud (noms derivats d’adjectius). Tenint en compte això, completa les paraules definides. Selecciona l'opció correcta en cada cas.
La qualitat de ser jove: joventu.

La qualitat de ser recte: rectitu.

Una escola pública de secundària: institu.

Qualitat dels virtuosos: virtu.

Punt cardinal oposat al nord: su.

Que no pot parlar: mu .