LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 1


1.61 De les paraules acabades en [-it], les agudes s’escriuen amb t (com humit) i les planes poden acabar en t o amb d, segons la lletra dels derivats (dipòsit amb t com dipositar; rígid amb d com rigidesa). Tenint en compte això, completa les paraules següents.
a) És un noi molt tími.
b) L’ocell ha caigut a terra feri de mort.
c) Aquest tren és molt ràpi.
d) L’obra ha tingut un gran èxi.
e) No siguis estúpi!