LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 7


7.38. Relaciona cada forma verbal amb el temps d’indicatiu corresponent.
Volen
Volien
Voldrien
Han volgut
Van voler