LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 6


6.61. Els múltiples són numerals que indiquen el resultat de multiplicar per un nombre. Per exemple: doble, triple, quàdruple (o quatre vegades), quíntuple (o cinc vegades), sèxtuple (o sis vegades), etc. Completa aquestes frases amb els múltiples que corresponen.
a) Van amagar els diners en el fons de la maleta.
b) Setze és el de quatre.
c) L’aler va encistellar un .
d) El de vuit és quaranta.
e) El quaranta-dos és el de set.