LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 6


6.37. Completa aquestes frases. Selecciona la paraula adequada en cada cas.
La vocal a sempre l’accentuarem amb accent , perquè és una vocal .
Les vocals i i u sempre les accentuarem amb accent , perquè són vocals .
Les vocals e i o les accentuarem amb accent , quan siguin , i amb accent , quan siguin .