LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 6


6.36. Omple els espais buits d'aquestes frases. Escriu la paraula adequada en cada cas.


record / rècord
En tinc un bon .
Aquell noi ha superat el meu .

avís / avis
Hi ha un en el tauler d’anuncis.
Si els vénen, hauran de dormir al teu llit.

anglès / angles
El professor d’ és australià.
Els rectes fan 90°.

capella / capellà
El meu oncle, que és , ens va casar en una del Solsonès.

compren / comprèn
El pare no per què li tantes joguines.

mitja / mitjà
He sabut per del servei d’informació que l’avió porta un retard d’una hora i .

còpia / copia
Fes una del document. Vigila, ’l bé!