LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.13. Fixa’t en les variants que han donat les paraules llatines HOMINEM, DUOS i FILIUM:

Portuguès: homem / dois / filhos
Castellà: hombre / dos / hijos
Català: home / dos / fills
Francès: homme / deux / fils
Italià: uomo / due / figli
Romanès: om / doi / fii

Relaciona cada una d’aquestes frases amb la llengua romànica a la qual pertany. Arrossega el nom de cada llengua a la frase corresponent.