LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.8. Relaciona cada frase amb l'onomatopeia corresponent. Per fer-ho, arrossega cada onomatopeia de la columna dreta al costat del sintagma adient.