LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.78. Les paraules següents pertanyen a dos grups: a) les paraules d’origen culte, que s’escriuen amb u, i b) les paraules populars corresponents, que s’escriuen amb o. Escriu la vocal adequada en cada cas.
bca, bcal
jvenil, jve
capitlar, capítl
vlcanisme, vlcà
pendlar, pèndl
ndrir, ntrició
crb, crvatura
pls, plsació