LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.68. Relaciona els noms de persona escurçats amb els noms sencers. Arrossega els noms de la segona columna fins als noms que els correspon de la primera.