LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.41. Escriu la forma masculina de l’adjectiu destacat.
a) La bassa és poc fonda; en canvi, el pou és molt .

b) L’esponja és molt flonja; però el matalàs és poc .

c) Aquella mula és una mica guenya; i aquell ase és força .

d) És una quantitat molt minsa; i el benefici serà força .