LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.83. Classifica els pronoms d’aquestes frases en:

personal fort, personal feble, demostratiu, indefinit, interrogatiu i relatiu.

Escriu la resposta correcta als buits.a) Amb la mania que tenien al Jack, seran capaços d’obligar-nos () a donar-lo ().

b) Però de què () parles? Qui () ha posat el lloro dins la gàbia?

c) Algú () ha entrat a casa seva. Els veïns diuen que no han vist ningú ().

d) Tothom () em () diu que això () no és possible.

e) Tu () creus que allò () va passar realment? Jo () crec que no, però ells () pensen que sí.

f) Era un matrimoni sense fills que () tenia un lloro.