LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.78. Completa les afirmacions. Escriu cada paraula al lloc corresponent.
   acció      animal      cosa      estat      noms      persona      verbs   
Les paraules Enric, lloro, gàbia i amistat pertanyen a la categoria dels perquè Enric designa una , lloro designa un , gàbia designa una i amistat designa una idea.
Les paraules regar, morir i estar pertanyen a la categoria dels perquè regar designa una , morir designa un esdeveniment i estar designa un .