LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1

Completa el text amb a o e segons que correspongui. Escriu la vocal que falta en cada espai buit.

Els tàrtars mai no s’estan en un mateix lloc. Així que s’acost l’hivern, marx n a les plan s

més alt s d’algun regió més càlid per tal de trobar pastur s per als ramats.

A l’estiu busqu n llocs frescos a l s muntany s, amb aigu i herb fresc ,

on el b stiar estigui lliur de mosqu s i altr s insect s.

Durant dos o tres mesos marx n cap a terr s més alt s perquè l’herb s’acab aviat,

ja que els r mats són molt nombrosos.

Marco Polo: Viatge per la Tartària i la Xina.