LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.62. Memoritza la grafia de les paraules que hi ha en la norma ortogràfica 5. Després completa les frases següents amb a o e segons correspongui.
a) L’mbaixador trballa en una mbaixada.

b) Arrconar és deixar una cosa en un rcó.

c) Dvantal ve del mot dvant.

d) La catedral és una mravella; tot el que té és mravellós.

e) L’assssí és qui fa un assssinat.

f) En la sessió d’valuació s’valuen els alumnes.

g) Tanta polsguera pot avriar el motor; hi pot provocar una avria.

h) La taula s’ha d’envrnissar amb un vrnís especial.

i) Els avntatges i els desvantatges s’exposaran en l’assmblea.