LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.58. Completa les formes verbals d’aquestes frases amb a o e d’acord amb la norma ortogràfica 3. Escriu la vocal correcta en cada espai buit.
Li explicàvm com es fein les activitats perquè no ho sabi.

Ell ens havi dit que les proves ern molt difícils. Te’n records?

Per què corríu i cridàvu tant? No sabím què us passav.

M’escolts? Endreç la cambra i netej-la.