LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.57. Escriu el plural d’aquests mots parant atenció en els canvis ortogràfics. Escriu les solucions en els espais buits. Per exemple:

la fàbrica antiga / les fàbriques antigues
una raça autèntica


una amiga poruga


una càrrega feixuga


una platja sorrenca


una taronja dolça


una piragua magnífica


una llengua eficaç


una pluja volcànica


una corretja elàstica


una euga feréstega