LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.48. Utilitza pronoms (tothom, ningú, algú, això, res, qui, què) per substituir les expressions que et proposem.

Exemple:
Aquelles coses d’allà: allò
a) Aquestes coses d’aquí:
b) Alguna persona:
c) Totes les persones:
d) Cap persona:
e) Quina cosa?:
f) Quina persona?:
g) Cap cosa: