LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.23. Digues el nom d'aquestes lletres. Escriu-ne el nom al costat.
b:
h:
k:
n:
q:
v:
w:
y: